Slovníček online půjček

A
B
D
E
adresa elektronické pošty
Elektronická pošta je forma předávání zpráv přes elektronické komunikační systémy, nejčastěji internet. Adresou elektronické pošty je tzv. e-mailová adresa neboli unikátní adresa přidělená konkrétnímu uživateli poskytovatelem. Například naše adresa zní . My od vás ale pro registraci a žádost o půjčku budeme chtít vaši osobní adresu – například josef.novak@gmail.com.
akceptace smlouvy nebo nabídky
Jde o právní pojem, který znamená nezbytnou součást každé smlouvy – tedy přijetí smluvní nabídky. Akceptaci nabídky vždy předchází oferta – neboli návrh smlouvy. U nás přijímáte smlouvu a smluvní podmínky tím, že odesíláte svou žádost o půjčku spolu s nezbytnými náležitostmi jako je jméno, e-mail a souhlas s našimi obchodními podmínkami.
anuita
Jde o předem sjednanou konstantní platbu za určité období. Nejčastěji se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Taková splátka se skládá ze splátky samotné jistiny + úroku a eventuálně dalších poplatků (například za vedení účtu).
bankovní účet
Je finanční účet zřízený u banky, což je finanční instituce definovaná zákonem o bankách, č. 21/1992 Sb. Existuje celá řada druhů bankovních účtů (spořící, termínovaný, úvěrový…). Při styku s námi vám postačí běžný účet, který slouží ke snadné manipulaci s hotovostí.
bezhotovostní platba
Platba realizovaná bez předání (právní pojem pro předání zní „tradice“) hotovostních peněz. Nejčastěji se používají k takové platbě kreditní nebo debetní karty, dále platební příkazy, kde banka hraje roli zprostředkovatele nebo příkazy k inkasu. Také pokud se rozhodnete o půjčku u nás, dostanete peníze jednoduše bezhotovostně na váš účet bez nutnosti návštěvy jakékoli bankovní instituce.
bezúročná půjčka
Jde o typ půjčky, kde se neplatí úroky. Úrok je finanční částka určená sazebníkem dané finanční instituce, a představuje určité procento z půjčené částky. Úroky za půjčení peněz požadují ze zákona bankovní instituce. Bezúročné půjčky jsou proto zpravidla nebankovní. Neznamená to, že půjčka je poskytována zdarma, ale to, že poplatek je stanoven určitou paušální částkou a nevypočítává se procenty. Teoretickým příkladem může být, že banka si bude žádat 10% úrok z půjčené částky 2 000,- Kč a nebankovní instituce, jako je třeba Půjčkomat, 200 Kč poplatek za půjčení 2000,- Kč na dobu 5 dní.
bonita fyzické osoby
Jde o pojem z oblasti finančnictví, který obecně značí hodnotu a důvěryhodnost jednotlivce v rámci finančního trhu. Vyjadřuje solventnost, tedy schopnost splatit své závazky, ale i schopnost hospodařit se svými vlastními aktivy. My při schvalování půjčky prověřujeme, zda náš klient není již v prodlení se splácením u jiné finanční instituce, tedy právě onu bonitu.
délka splatnosti
Značí časovou lhůtu, ve které je třeba splatit určitý závazek. Například u nás si klienti délku splatnosti sami volí tím, že udají, na jak dlouho si potřebují půjčit. Pokud termín splatnosti, což je konkrétní den shodný s koncem délky splatnosti, nedodrží, mohou si splatnost za poplatek posunout.
dluh
Jde o pojem z oblasti finančnictví i práva. Značí závazek dlužníka poskytnout věřiteli v určité lhůtě plnění. V oblasti finančnictví jde o závazek dlužníka uhradit věřiteli dlužnou finanční částku, která je předem určená. Pokud si u nás půjčíte například 2000,- Kč, bude váš dluh v této výši trvat právě po tu dobu, než nám půjčenou částku splatíte.
dlužník
Osoba, která dluží věřiteli určité plnění, v případě oblasti financí, jde většinou o plnění vyjádřitelné v penězích. Vztah dlužníka a věřitele vzniká na základě řádně uzavřené smlouvy.
dohoda o prodloužení splatnosti úvěru
Jde o dodatek ke smlouvě o úvěru, kterým se prodlužuje splatnost úvěru. Využívá se ve chvílích, kdy klient z důvodu aktuální neschopnosti splácet, požádá o odklad splacení svého dluhu. V případě, že nebudete moci splatit včas půjčku, kterou jste uzavřeli u společnosti Půjčkomat, stačí si pouze zažádat o prodloužení půjčky – za to opět zaplatíte pouze předem určený poplatek, žádné další penalizace vás nečekají.
exekuce
Jde o sankční způsob vypořádání věřitelovy pohledávky vůči dlužníkovi. Nastává ve chvíli, kdy dlužník řádně a včas nesplnil svůj dluh. Věřitel se poté může obrátit na některou z pověřených institucí (soudy nebo exekutorské úřady), aby jeho pohledávku vymohla. Podle novel občanského soudního řádu a exekučního řádu, platných od 1. 1. 2013 už všechny pohledávky na peněžitá plnění budou vymáhat nadále už jen exekutoři. Předejte se tak zdlouhavým řešením u soudu.
expresní půjčka
Jde o půjčku, která je vyřízena velmi rychle, tj. zpravidla v řádu minut, nejpozději do hodiny. Jedná se o takový typ půjčky, k jehož uzavření není třeba návštěvy pobočky finanční instituce ani složitého dokladování a ověřování výše příjmu. Právě expresní typ půjčky poskytuje společnost Půjčkomat.
F
H
I
J
finanční rezerva
Znamená odložení finančních prostředků na méně příznivé časy. Rozumí se tím především záložní peníze v hotovosti (tedy likvidní záloha). V širším smyslu můžeme za finanční rezervu považovat i peníze odložené na vkladových účtech nebo krátkodobě investované na finančním trhu. Finanční rezerva se využívá ke krytí nenadálých výdajů. Doporučujeme si udržovat finanční rezervu ve výši 2 až 3 platů v případě, že máte hypotéku nebo úvěr. V případě krátkodobých potíží a absenci finanční rezervy můžeme pomoci my.
finská půjčka
Finanční produkt, který k nám přišel ze Skandinávie. Skandinávci jsou totiž jedni z nejzadluženějších národů na světě – nejsou lehkovážní, ale jsou často placeni provizním systémem, a tak nikdy nevědí, kdy budou třeba krýt náhlý nedostatek financí prostřednictvím krátkodobé půjčky. A to je pointa tohoto finančního produktu – půjčení malých částek v řádu set až několika tisíc korun na předem dané období do maximálně 31 dnů (s možností prodloužení). Půjčka je bezúročná, nebankovní a velmi rychlá.
hotovostní platba
Platba, která probíhá přímou směnou (v právní mluvě „tradicí“) hotovostních peněz. V současné době je čím dál častěji nahrazována bezhotovostními platbami platební kartou nebo převody na účet. Své místo si ale zachovává pro podmínky, kde není možné platit jiným způsobem (na trhu, v létě na koupališti a jiných sportovištích apod.).
hypotéka
Jde o hovorový název pro hypoteční úvěr. Jde o speciální druh půjčky, využívaný k financování koupě nebo stavby nemovitosti. Specifickým znakem tohoto úvěru je, že je vždy zatížen zástavním právem – váznoucím nejčastěji právě na nemovitosti, která byla na hypotéku zakoupena. To v praxi znamená, že v případě neschopnosti splácet, bude poskytovatel hypotéčního úvěru (nejčastěji banka) zhojen právě převodem vlastnictví k zatížené nemovitosti.
Hypoték existuje několik druhů – základní dělení provádíme podle účelovosti hypotéky – účelovou hypotékou lze financovat jen koupi nemovitosti, neúčelovou neboli tzv. americkou hypotékou, lze financovat cokoli, pokud zůstane zachována zásada zajištění úvěru nemovitostí. Podmínkou k uzavření takové smlouvy tedy je vlastnictví určité nemovitosti a souhlas banky s převzetím záruky tohoto typu.
ID klienta
Jde o specifický identifikátor, kterým poskytovatelé služeb rozlišují své klienty. Mohou přitom používat buď přímo jejich občanská jména, jako my, nebo například různá přidělená čísla. Název „ID“ se vžil z internetového světa, kde znamenal obecný identifikátor uživatele pro dané sezení neboli „session“ na internetu. Představoval podstatné usnadnění přenosu dat mezi klientem a internetovým serverem.
inkaso (inkasní příkaz)
V běžné komunikaci jím rozumíme především inkasní příkaz k platbě složenek, nebo chceme-li, poukázek SIPO. Inkaso je ale běžným obecným pojmem z oblasti bankovnictví a financí a znamená uhrazení již splatné pohledávky. Realizovat jej můžeme hotovostně i bezhotovostně – převodem z účtu na účet.
insolvence
Jde o synonymum k pojmu platební neschopnost. Jde o stav, kdy má fyzická nebo právnická osoba více věřitelů, kterým není schopná splácet anebo je v prodlení s placením svých závazků a je zřejmé, že jím nebude moci včas dostát. Platební neschopnost právnických osob se nazývá též úpadek. Insolvence se řídí tzv. insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb.
insolvenční řízení
V případě nastalého stavu insolvence podají věřitelé nebo dlužník sám na sebe přihlášku do insolvenčního řízení. Výhodou podání přihlášky samotným dlužníkem je fakt, že probíhající řízení jej chrání od dalších vymáhání pohledávek věřiteli. Insolvenční řízení je druhem řízení podle občanského soudního řádu a jeho smyslem je zjištění a zhojení dlužníkových dluhů vůči věřitelům. U fyzických osob se tento stav řeší tzv. oddlužením. U právnických osob záleží na tom, zda dojde zároveň i ke zrušení společnosti (nesanační metody) nebo ne (sanační metody jako je reorganizace). Insolvenční řízení se realizuje vždy podle zásady „par conditionem creditorum“ – tzn. za rovného postavení všech věřitelů.
jistina
Jde o pojem z oblasti peněžnictví a bankovnictví obecně. U různých typů finančních produktů značí základní peněžní obnos, který byl půjčen nebo tvořil vklad například na bankovní účet. Od něj se potom vypočítávají úroky či poplatky. Tyto odvozené platby nazýváme příslušenstvím jistiny – v praxi se ale s tímto pojmem moc často nesetkáte. Například u nás je půjčka 2000,- Kč onou jistotou, poplatek za půjčení (například ve výši 200,- Kč) je pak příslušenstvím jistiny.
K
L
M
N
klient
Osoba využívající určitých služeb poskytovatele. V obchodním světě jde o synonymum ke slovu zákazník. Označení pochází z dob antického Říma, kdy značilo podřízený vztah pána ke svému patronovi.
krátkodobá půjčka
Půjčka poskytovaná jen na určitou kratší lhůtu, obvykle v řádech dní. Nejzazší termín ke splacení naší krátkodobé půjčky je 31 dní. Poskytujeme tak krátkodobou půjčku na nejdelší možnou dobu. I u krátkodobé půjčky je samozřejmě možné odložit za poplatek její splatnost o další dny. Opakem krátkodobých půjček jsou dlouhodobé půjčky, typické například pro hypotéky, které se splácejí často až desítky let. Mezi nimi stojí ještě střednědobé půjčky, poskytované na období několika měsíců, max. několika let, kterými se financuje například nákup většího vybavení do domácnosti nebo vozidel různých typů.
likvidita
Jde o velmi široký pojem z oblasti finančnictví. Nejčastěji jej charakterizujeme jako momentální schopnost daného subjektu (například fyzické osoby) uhradit své splatné závazky. Nemyslí se tím tedy závazky, které ještě splatnosti nenabyly, například aktuálně probíhající půjčka u naší společnosti. Přiměřeně se užívá také v teorii práva obchodních společností, kde značí schopnost této společnosti přeměnit svůj majetek na aktiva určená k uhrazení svých závazků. Likvidita obchodní společnosti je základním ekonomickým ukazatelem stability a solventnosti.
měsíční splátka
Finanční částka vyjádřená v penězích, kterou se smlouvě o půjčce nebo úvěru zavazuje dlužník splácet. Obsahuje základní splátku vypočítanou z poměru celkový dluh/počet měsíců, kdy se bude splácet + úrok + eventuální poplatky za vedení účtu.
návrh na prodloužení půjčky
Jde dodatkem ke smlouvě o půjčce a využívá se v případech, kdy je třeba odložit splatnost půjčky nebo jednotlivých splátek či zavést jiný, prodloužený, splátkový kalendář. U naší krátkodobé finské půjčky je postup jednodušší – stačí si zažádat přímo ve vašem účtu na o prodloužení (nejpozději však v den splatnosti). Prodloužení půjčky lze realizovat i opakovaně.
nebankovní půjčka
Půjčka, která není poskytována bankovní institucí, tedy podle zákona o bankách. Výhodou je, že u nebankovní půjčky nejsou vyžadovány úroky a poplatky za vedení účtu, tak jako u půjček tzv. bankovních. Nebankovní půjčky poskytují buď společnosti, které se primárně zabývají právě tímto typem podnikání (jako například my) nebo další fyzické či právní osoby, tzv. investoři, kteří se zabývají i dalšími aktivitami na trhu. Výhodami nebankovních půjček jsou tyto faktory: menší formálnost, snazší získání půjčky, možnost sjednání přímo z domova online formou, absolutní pohodlí při spravování účtu opět přes internet bez nutnosti docházet na pobočku, rychlé vyřízení (zpravidla do hodiny), nedokladují se výše příjmu nebo majetku, tyto půjčky se nezapisují do registrů dlužníků – tzn., že zaměstnavatel nemusí být o půjčce informován.
O
P
R
S
občan České republiky starší 18 let
Občanem je rozumí fyzická osoba, příslušník určitého státu – v našem případě České republiky. Občanství je možné nabýt buď narozením v naší zemi, nebo tzv. naturalizací, kdy při splnění určitých podmínek získává české občanství i cizí státní příslušník.
Důležitým faktorem je zde věk 18 let, tedy věk, kdy podle českého občanského zákoníku nabývají fyzické osoby zletilosti a získávají tak plnou způsobilosti k právním úkonům. Jen člověk nadaný plnou způsobilostí k právním úkonům, si může například zažádat o půjčku.
odstoupení od smlouvy
Jde o pojem z oblasti práva, značící jednostranný právní úkon, kterým jedna strana dává najevo druhé, že již nemá zájem na dalším trvání dříve uzavřené smlouvy. Možnosti a důvody odstoupení by měly být vždy sjednány přímo ve smlouvě, aby se předešlo pozdějším dohadům. Vy, jakožto naši klienti, byste mohli odstoupit od naší smlouvy o půjčce, v případě, že bychom vám včas nezaslali na účet hotovost, přestože jste podmínky získání půjčky splnili.
odmítnutí nabídky
Jde o pojem z oblasti práva, značící jednostranný právní úkon, kterým jedna strana dává najevo druhé, že již nemá zájem na dalším trvání dříve uzavřené smlouvy. Možnosti a důvody odstoupení by měly být vždy sjednány přímo ve smlouvě, aby se předešlo pozdějším dohadům. Vy, jakožto naši klienti, byste mohli odstoupit od naší smlouvy o půjčce, v případě, že bychom vám včas nezaslali na účet hotovost, přestože jste podmínky získání půjčky splnili.
oferta
Je jakýkoli návrh smlouvy, který splňuje podmínky stanovené občanským zákoníkem (tedy především srozumitelnost, jasnost, určitost…). Musí být adresován určité osobě nebo osobám a musí z něj vyplývat vůle navrhovatele (oferenta) být budoucí uzavřenou smlouvou vázán. Na webu naší společnosti se oferta objevuje v trochu modifikované podobě – ofertou je samotná cenová nabídka vámi zvolené půjčky na určitý počet dní – vy smlouvu přijímáte odesláním kontaktních údajů a čísla svého účtu.
opakovaná půjčka
Pojem typický pro tzv. finské krátkodobé půjčky jako je například ta naše. Většina poskytovatelů těchto půjček staví na tzv. věrnostním neboli loyality programu. To znamená, že při opakovaném půjčení u stejné instituce, vám díky narůstající důvěře k vám, jakožto klientovi, půjčí více peněz naráz. Podrobnosti o věrnostním programu naší firmy si přečtete .
osobní údaj
Jde o informaci vztahující se ke konkrétní fyzické osobě, která je prostřednictvím těchto údajů přímo či nepřímo identifikovatelná. Obsah a rozsah tohoto pojmu definuje v České republice zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ten navíc definuje omezení nakládání s takovými pojmy vzhledem k nutnosti ochrany soukromí fyzických osob.
p. a.
Značí zkratku latinských slov per annum, neboli ročně. Zkratka vychází ze slova annus, rok. Ročně vyplácejí například banky úroky na vkladových účtech.
peníze
Z ekonomického hlediska je definujeme jako všeobecně uznávaný prostředek směny neboli platidlo. Jsou prostředkem tzv. nepřímé směny. To znamená, že chceme-li si koupit například knížku, nepřímo ji směníme s knihkupcem za peníze. Opakem je přímá směna kus za kus – například ve středověku na trzích bylo možné směnit například určitý počet vajec za proutěný košík a podobně. Nejdůležitější funkcí peněz je právě zprostředkování směny.
Zákonné platidla představují peníze, jejichž vzhled, nominální hodnota a další detaily, definuje příslušný zákon. Konkrétní platidlo v dané zemi se nazývá měna
pojištění platební neschopnosti
Nazývá se někdy také pojištěním schopnosti splácet. Jde o zvláštní druh pojistky uzavírané spolu s úvěrem a garantuje pojištěnému, že jeho pohledávky pojišťovna uhradí za něj v případech náhlé ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo zranění. Pojistné se vypočítává individuálně – na základě zvážení pojistných rizik a výši úvěru, který je takto pojištěn.
pohledávka
Jde o pojem používaný především v oblasti soukromého práva (zejména občanského a obchodního). Značí právo věřitele požadovat plnění od dlužníka. Nemusí se vždy týkat jen peněz, pohledávka může znít na 4 základní druhy: aby dlužník něco dal (peníze, předem určené věci apod.), něco konal (například provedl určité práce), něčeho se zdržel (například neprováděl určité, předem vymezené, činnosti) nebo něco strpěl (například používání společné studny na pozemku věřitele).
poplatek
Jedná se o jednorázovou peněžní částku, která se platí například za poskytnutí nějakých služeb. Například pokud si u nás půjčíte 2000,- Kč a zaplatíte 200,- Kč navíc, pak ona dvousetkorunová částka představuje poplatek, který si nárokujeme za realizaci půjčky. Poplatků však existuje celá řada – například cla, mýta nebo vstupné – to vše jsou jednorázové poplatky.
prodloužení splatnosti
Pojem, který bývá často skloňován právě v souvislosti s finskými půjčkami, kde je prodloužení splatnosti nejsnazší. Stačí si na svém uživatelském profilu, nejpozději v den splatnosti, navolit prodloužení o konkrétní počet dní a zaplatit poplatek za prodloužení. To lze, například u Půjčkomatu, realizovat i opakovaně. U finských půjček proto není třeba obávat se exekuce nebo jiných forem vymáhání dluhu jen kvůli neschopnosti splatit dluh do konkrétního data.
předčasné splacení
Jde o situaci, kdy klienti dlouhodobějších úvěrů splatí celý dluh ještě před splatností a nerespektují tak jednotlivé rozepsané splátky. Většina finančních institucí si za předčasné splacení účtuje určité poplatky, protože přijdou zisky ve smyslu úroků a poplatků za vedení účtu. U finských půjček, jako je ta naše, toto nehrozí – my poskytujeme půjčku jen krátkodobě a budeme naopak velmi potěšeni, pokud ji splatíte co nejdříve.
půjčka
Jedná se o typ závazkového vztahu vzniklého na základě smlouvy o půjčce. Z takové smlouvy musí vyplývat věřitelův závazek poskytnout dlužníkovi určité množství věcí, které lze určit druhově (tedy nejčastěji peníze) a dlužníkův závazek věci vrátit a k tomu zaplatit úrok nebo konkrétní poplatek. S námi smlouvu nepodepisujete, protože chceme, aby byl celý proces získání smlouvy pro vás co nejkomfortnější, svůj záměr půjčit si peníze nám dáváte najevo jen odesláním své poptávky na kontaktním formuláři – my náš zájem na realizaci půjčky vyjadřujeme rovnou zasláním peněz. Písemná smlouva tak není potřeba.
půjčka bez registru
Jde o typ půjčky, při které nedochází k zanesení klienta do žádného z registrů dlužníků v České republice, a pochopitelně ani v zahraničí. Většinou se jedná o situace, kdy si klient půjčuje pouze nižší částky do cca 20 000,- Kč. Proto se tento pojem vztahuje především k finským půjčkám.
půjčka do 24 hodin
Opět pojem spojovaný především s tzv. finskými půjčkami. Jde o finanční produkty úvěrového typu, jejichž proces uzavírání je natolik zjednodušen, že celý může být realizován se vším všudy do 24 hodin. Chybí především zdlouhavý proces schvalování a dokladování výše příjmů, které jsou nutné u půjček vyšších částek. Rychlé půjčky ale většinou bývají vyřízené dříve než do druhého dne, zpravidla již do hodiny (pokud nenastanou problémy v komunikaci bank)
půjčka před výplatou
Takto se často říká finské půjčce, tedy finančnímu produktu, který nabízíme. Tento pojem vystihuje smysl půjčení malých částek na krátký časový úsek – smyslem je pomoci klientům překlenout krátkodobý deficit financí. Hodí se mimo jiné při nenadálých výdajích za energie, v případech nákladnějších oprav, se kterými se nepočítalo nebo k pokrytí výdajů souvisejících například s Vánocemi.
registr bankovní
Jinak jej nazýváme „úvěrový registr“ a je jedním ze základních ekonomických nástrojů Evropské Unie. Jedná se o databázi dat o úvěrech klientů. Informace v ní obsažené se denně aktualizují a data se archivují po dobu nejméně 10 let. Z registru lze zjistit také údaje o důvěryhodnosti a platební morálce dlužníků. Do tohoto typu registru mají většinou přístup všechny fyzické i právnické osoby po registraci.
registr nebankovní
Jde o databázi všech evidovaných nebankovních půjček a osob jejich dlužníků. Princip fungování je takový, že věřitelé do registru zanášejí své evidované dluhy a ostatním věřitelům tak umožňují zjistit, jak je který dlužník spolehlivý. Do takového registru většinou mají přístup jen ti, kdo sami do seznamu přispívají nějakými daty.
registrační poplatek
Jednorázová platba vybíraná poskytovateli nějakých služeb, velmi často například na internetových serverech, za prvotní registraci k uživatelskému účtu. My ale žádný poplatek od svých klientů za registraci nevybíráme.
RPSN
Jde o zkratku pro roční procentuální sazbu nákladů. Jde o číslo, která má usnadnit orientovat se ve výhodnosti daného typu úvěru. Jde o percentuálně vyjádřený podíl z dlužné částky, kterou uživatel úvěru v období jednoho roku zaplatí – zahrnuje nejen samotné splátky, ale i úvěry a veškeré další poplatky. Ze zákona se nemusí uvádět u půjček nižších než je 5 000,- Kč.
ručitel
Osoba, která přistupuje do vztahu dlužník-věřitel, ve chvíli, kdy dlužník není schopen splnit svůj dluh. Jde o dohodu mezi věřitelem a dlužníkem, která má subsidiární povahu (tedy její existence je závislá na existenci hlavního závazku mezi věřitelem a dlužníkem). Věřitel se může obrátit se žádostí o plnění na ručitele. Ten posléze může vymáhat náhradu vynaložených nákladů po dlužníkovi (tzv. regres). Ručení je tedy prostředkem, který zajišťuje věřiteli 100% jistotu, že jeho dluh bude splacen. Používá se například u úvěru, směnek nebo šeků.
rychlá půjčka
Synonym pro expresní půjčky nebo půjčky do 24 hodin. Jde o půjčky, které lze uzavřít velmi rychle díky absenci dlouhého procesu schvalování a dokládání výše příjmu. Rychlé půjčky většinou, pokud nenastane zádrhel v převodu peněz na účet ze strany banky, bývají vyřízeny do několika minut (včetně převodu peněz na účet klienta).
Smlouva o všeobecných podmínkách poskytnutí úvěru
Ze zákona musí mít každá smlouva podobného typu stanoveny všeobecné podmínky. Vzor té naší najdete . Je velmi důležité se s podmínkami seznámit ještě před tím, než nám odešlete žádost o půjčku. Ve smlouvě najdete všechny potřebné informace, včetně podmínek k poskytnutí půjčky, podmínky splácení, způsob stanovení doby splatnosti a podobně.
smluvní pokuta
Jde o právní pojem z oblasti závazkových vztahů. Smluvní strany si mohou přímo ve smlouvě dohodnout situace, kdy jedna ze stran musí zaplatit pokutu (vyjádřitelnou v penězích). Nejčastěji se smluvní pokuta platí v případech prodlení dlužníka nebo nedodržení sjednaného závazku. Je-li sjednaná smluvní pokuta příliš vysoká (dle uvážení soudu) a smlouva se řídí občanským zákoníkem, pak ji soud označí za nemorální a tudíž neplatnou. Námi uzavírané smlouvy se řídí přiměřeně právě občanským zákoníkem. U smluv, které se řídí obchodním zákoníkem, existuje tzv. moderační právo soudu – tzn. smluvní pokuta, která je vyšší než obvyklá, není automaticky prohlášena za neplatnou, ale soudem snížena na přiměřenou úroveň.
specifický symbol
Jde o dodatečný symbol bankovních plateb, který se používá k identifikaci konkrétní platby. Není vždy povinně vyplňován, pokud je to ale vyžadováno, raději na něj nezapomínejte. Řadu nul před číslem nemusíte (ale můžete) do složenky nebo bankovního převodu vyplnit.
splatnost půjčky
Označuje konkrétní nejzazší datum, do kdy je třeba splatit půjčku. Toto datum je předem sjednané ve smlouvě. Čas splacení v rámci daného dne nehraje roli – stačí do půlnoci daného dne. V některých případech se platí sankce za předčasné splacení půjčky – my to neděláme, budeme rádi, když splatíte kdykoli během běhu půjčku, ale nejpozději právě v den splatnosti. Pokud v den splatnosti vidíte, že nestihnete zaplatit, jednoduše si na svém účtu půjčku prodlužte.
splátkový kalendář
Je rozvrh, kterým se stanoví časový harmonogram splácení půjčky. Rozepisuje se v něm zejména kdy, a v jaké výši má klient poslat splátku. Peníze musí být vždy připsány na účet v den, který je v kalendáři stanoven, jinak může nastat pro klienta sankce ve smyslu pokuty apod. Splátkový kalendář lze měnit jen oboustrannou dohodou stran.
U
V
Z
Ž
úrok
Jde o odměnu vyjádřitelnou v penězích, kterou si účtují poskytovatelé nejčastěji bankovních úvěrů. Naše půjčka patří do sféry nebankovních úvěrů, žádné úroky si proto neúčtujeme.
úroková míra
Jde o výši, sazbu úroku a vyjadřuje fakticky velikost úroku. Odvíjí se od několika faktorů – především od rizikovosti. Čím vyšší je riziko, že daný klient nebude schopen splácen, například z důvodu nízké mzdy, tím vyšší úrok bude zpravidla účtován. Dalším faktorem je míra očekávané inflace. Pokud poskytovatel úvěru očekává pokles hodnoty peněz z jakéhokoli důvodu, o to vyšší žádá úrok. V neposlední řadě úrokovou míru ovlivňuje centrální banka stanovením úrokových sazeb ve svých pravidelných vyhláškách.
úvěr
Úvěr představuje smluvní formu dočasného poskytnutí peněžních prostředků (někdy též určitého zboží) poskytovatelem úvěru neboli věřitelem. Na druhé straně stojí příjemce úvěru neboli dlužník, který se zavazuje po určité době splatit zpět základní částku neboli jistinu obohacenou o úrok v případě bankovních úvěrů nebo o poplatek, jako je tomu v případě naší, nebankovní půjčky.
uzavření smlouvy na dálku
Jde o velmi oblíbenou formu dohody mezi smluvními stranami jinak než přímým setkáním na pobočce. Odborně se této formě říká distanční smlouva. Může být uzavřena například po telefonu nebo přes fax, e-mail nebo internetové stránky, jako je tomu v našem případě. Pokud jsou dodrženy všechny náležitosti smlouvy, je i tato forma platná, a v dnešní době internetu velmi často používaná.
uživatel
Jde o pojem především z oblasti informatiky. Původně šlo o někoho, kdo užíval počítač. Poté tento pojem přešel i na osobu, která má účet na nějaké internetové stránce a k identifikaci tam používá uživatelské jméno (popřípadě spolu s heslem).
uživatelské jméno
Někdy též tzv. login nebo user name slouží k přihlášení uživatele k určité službě nebo účtu, nejčastěji na internetových serverech. Po přihlášení uživatelským jménem a heslem server uživatele identifikuje a může svůj účet spravovat.
variabilní symbol
Pomáhá identifikovat platby v tuzemském platebním styku. Formu upravuje příslušná vyhláška České národní banky jako maximálně 10 číselný symbol. Pokud je nutné přesně identifikovat plátce, užívá se v této kolonce u plátce – fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby její IČO.
věrnostní program
Nebo též tzv. loyality program je pojem často spojený právě s finskými půjčkami. Zde je důvěryhodnost klienta budovaná na opakovaných včas splacených půjčkách velmi důležitá. Funguje v praxi tak, že na poprvé vám půjčíme jen určitou částku – v našem případě 10 000,- Kč a s každou další včas splacenou půjčku tato cifra narůstá. Podrobnosti našeho loyality programu si můžete přečíst .
věřitel
Pojem ze závazkového práva, používaný ve smluvních vztazích vyplývajících z občanského (v našem případě) nebo obchodního zákoníku. Jedná se o subjekt (fyzickou nebo právnickou osobu) oprávněný požadovat plnění od dlužníka. Plnění a časové lhůty jsou blíže definované ve smlouvě. Ta nemusí, ale je praktičtější, pokud je, písemná.
všeobecné podmínky
Ze zákona musí být u všech předepsaných smluvních typů stanoveny všeobecné podmínky definující přesně daný produkt a způsoby jeho užívání, uzavírání dané smlouvy, situace kdy je možné ji stornovat apod. Naše všeobecné podmínky uvádíme přímo ve smlouvě o půjčce, jejíž vzor si můžete přečíst .
výpůjčka
Závazkový vztah vzniklý smlouvou o výpůjčce. Klienti se často ptají, jaký je rozdíl mezi půjčkou a výpůjčkou. Jsou tu dva základní rozdíly – u výpůjčky většinou jde o věci určené individuálně (například konkrétní kniha), zatímco u půjčky jde o předmět půjčky určený podle druhu (nejčastěji o peníze). To znamená rozdíl i ve splácení – u půjčky není třeba vrátit ty samé peníze, pouze stejný druh věci, zatímco u výpůjčky se vrací konkrétní vypůjčená věc.
Druhým rozdílem je, že výpůjčka je bezplatná (úplatná výpůjčka by naplňovala podstatné znaky jiného smluvního typu – smlouvy o nájmu), zatímco půjčka naopak úplatná.
zákon o spotřebitelském úvěru
Právní norma, kterou se řídí poskytování spotřebitelských úvěrů. Od 1. 1. 2013 nabyla účinnosti důležitá novela, která stanoví mimo jiné peněžní rozmezí úvěru – a to od 5000,- Kč do 1 880 000,- Kč. Pokud si tedy u nás půjčíte pod tuto částku, nejde o úvěr ve smyslu tohoto zákona.
zástavní právo
Jedná se způsob zajištění pohledávky včetně jejího příslušenství tak. Jde o typ věcného práva k věci cizí a stejně jako ručení je závislá na existenci prvotní pohledávky, tedy vztahu věřitel-dlužník. Zástavní právo přichází ke slovu ve chvíli, kdy dlužník nesplní svou povinnost řádně a včas. Zástavní věřitel si v tu chvíli může zajistit plnění tím, že dočasně zadrží určitou věc náležející dlužníkovi. Pokud ani nyní nedojde ke splacení prvotní pohledávky, může věřitel zástavu zpeněžit a tak dosáhnout splnění závazku. Pokud měla zastavená věc větší hodnotu než pohledávka, přebytek (tzv. hyperochu – z římského práva) musí vrátit dlužníkovi.
zpoždění splátky
Situace, kdy splátka nebyla na účet věřitele připsána v řádném termínu – datu splatnosti. Pro tento účel je třeba řádně prostudovat poskytnutí úvěru. U nás účtujeme za každý den zpoždění smluvní pokutu určenou fixní sazbou. Proto radíme, pokud víte, že nebudete schopnosti splátku u nás splatit v den splatnosti, prosíme, prodlužte si svou půjčku jednoduše na svém uživatelském profilu.
žádost o půjčku
Jde o prvotní impulz ze strany fyzické osoby, občana České republiky, kterou dává najevo svou vůli uzavřít s poskytovatelem půjčky smlouvu. Forma žádosti, předepsaná zákonem, záleží na tom, o jaký typ půjčky se jedná – zda o bankovní nebo nebankovní půjčku. U naší nebankovní půjčky máte zažádáno automaticky ve chvíli, kdy odešlete formulář s vyplněnými kontaktními údaji, půjčovanou částkou a datem splatnosti.